Company Logo

จดทะเบียนธุรกิจ

Contact Us

Notice

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ภายใน 1 วัน

สำหรับการจองชื่อ บริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 3 ชื่อ จองชื่อได้แล้วจะต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้จองชื่อ

 

หมายเหตุ บุคคลที่จองชื่อต้องมีชื่อเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จอง

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้จองชื่อ

เตรียมข้อมูลและเอกสารดังนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้น 3 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมระบุอาชีพ (ค้าขาย หรือรับจ้าง)

 

ภายในวันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียวก็ได้

1 ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ

2 จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน

3 ประชุมจัดตั้งบริษัท (โดยไม่ต้องออกหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท) เพื่อพิจารณากิจการต่างๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1108 โดยมีผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม (มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้) และผู้เริ่มก่อการ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคน ให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมกันนั้น

4 ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัท

5 กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น ใช้เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้น ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได้ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนได้ชำระเงินค่าหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด

1 ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้) 

2 ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสำนักงาน, E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ เจ้าของบ้านต้องเซ็นหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการพร้อมเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

3 วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า 

4 ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)

5 ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้

6 ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน

7 อากรแสตมป์ 200 บาท

8 ข้อบังคับ (ถ้ามี)

9 จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

10 ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ

11 รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)

12 ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน

13 ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน

14 ตราสำคัญ 

15 ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่/สาขา

บริษัทจะไม่จดทะเบียนตราสำคัญของบริษัทก็ได้ หากว่าอำนาจกรรมการไม่ได้กำหนดให้ต้องประทับตราสำคัญด้วย

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)

2 แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

3 หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท

4 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)

5 แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)

6 รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)

7 แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่ครบกำหนด

8 หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กิจการข้อมูลเครดิต บริหารสินทรัพย์ กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น)

9 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)

10 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ

11 สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท

12 สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)

13 สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น

14 กรณีบริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจำกัดไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

15 แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ

16 แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

17 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน.

18 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

19 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย)

สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

 

สถานที่จดทะเบียน

1 หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง โดยตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ์ บางนา และแจ้งวัฒนะ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) และในส่วนภูมิภาคที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย

 

ยกเว้น

(1) ห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(2) ห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

 

                                             

                                                                 อัตราค่าธรรมเนียม

 

No.

 

รายการ

 

ฉบับ / หน้า

 

ราคา (บาท)

 

1

 

 

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

   

 

1.1

 

 

ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

 

5,000

 

1.2

 

 

ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น

(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

 

 

50

 

1.3

 

 

ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50 ล้านบาท

 

 

 

250,000

 

2

 

 

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

   

 

2.1

 

 

ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

 

5,000

 

2.2

 

 

ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น

(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

 

 

500

 

2.3

 

 

ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป

 

 

250,000

 

3

 

 

การขอใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำกัด

 

 

100

 

4

 

 

การขอหนังสือรับรองบริษัท 5 รายการ

 

 

200

 

5

 

 

การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง

 

 

50
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.