Company Logo

จดทะเบียนธุรกิจ

Contact Us

Notice

การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

เกิดจากการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงที่จะทําการค้าร่วมกัน โดยมุ่งหวังที่จะแบ่งผลกําไรจากการดําเนินกิจการค้านั้น

 

ประเภทของห้างหุ้นส่วน

1 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีเฉพาะหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด

2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบด้วย หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด และหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด โดยหุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องเป็นหุ้นส่วนพวกที่ไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้น

 

การจองชื่อชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด

ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 3 ชื่อ เมื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ภายใน 30 วัน นับจากวันจองได้จองชื่อ

 

หมายเหตุ บุคคลที่จองชื่อต้องมีชื่อเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จอง

 

ข้อมูลรายการสำหรับใช้จดทะเบียน

1 ชื่อห้างหุ่นส่วน

2 วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน

3 สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา

4 ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ และสิ่งที่นํามาลงหุ้น

5 รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน 

6 ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ลงนามและผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด (ต้องเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิด) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ทุกคน

7 ข้อจํากัดอํานาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี)

8 ตราสําคัญของห้างหุ้นส่วน

9 รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ (ถ้ามี)

10 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน

 

เอกสารและหลักฐานประกอบการใช้จดทะเบียน ดังต่อไปนี้

1 คําขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส. 1) พิมพ์ทั้ง 2 หน้า

2 แบบคํารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

3 รายการจดทะเบียน (แบบ หส.2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใช้ทั้ง 3 หน้า / ห้างหุ่นส่วนสามัญนิติบุคคล ใช้เฉพาะหน้า 1 และ 3

4 วัตถุประสงค์(แบบ ว.)

5 แบบ สสช. 1 จานวน 1 ฉบับ

6 แบบจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่เกินกําหนด

7 แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

8 สําเนาหลักฐานการรับชําระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ่นส่วนได้ออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน

9 กรณีห้างหุ้นส่วนมีผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่างด้าวลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงหุ้น ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคําขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจํานวนเงินที่สอดคล้องกับจํานวนเงินที่นํามาลง หุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละราย

10 สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

11 สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

12 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอํานาจให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจและปิดอากรแสตมป์ 10 บาทด้วย) สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสําเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อย คนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง  

13 กรณีมีคนต่างด้าวมาลงทุนในห้างหุ้นส่วนตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือมีคนต่างด้าวลงทุ้นในห้างหุ้นส่วนต่ำกว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน แต่คนต่างด้าวเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนห้างหุ้นส่วน ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่มีสัญชาติไทยส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุน ซึ่งปรากฎจำนวนเงินสอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน ดังนี้

- สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหรือใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ

- เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือ

- สำเนาหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงหุ้น

14 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ

 

สถานที่จดทะเบียน

1 หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง โดยตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ํา) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ์ บางนา และแจ้งวัฒนะ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา) และในส่วนภูมิภาคที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย


ยกเว้น
2 ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์การขอจดทะเบียนห้างหุ่นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ให้ยื่นขอจดทะเบียนณ สํานักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(1) ห้างหุ้นส่วนบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ํา)
(2) ห้างหุ้นส่วนบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

 

                                             

อัตราค่าธรรมเนียม

 

No.

 

รายการ

 

 

ฉบับ/หน้า

 

ราคา(บาท)

 

1

 

 

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนทุกจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งทุน

ที่กำหนดไว้ 100 บาท เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 ทั้งนี้ รวมกันไม่ให้ต่ำกว่า 1,000 และไม่ให้เกิน 5,000

 

-

 

 

 

 

2

 

 

การขอใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำกัด

 

1

 

100

 

3

 

 

การขอหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด 5 รายการ

 

1

 

200

 

4

 

 

การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง

 

1

 

50
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.