Company Logo

Contact Us

Notice

familycentralcourt2
 
การดำเนินคดีครอบครัว
   “คดีครอบครัว” หมายถึง คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์ หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
คำจำกัดความของคำว่า “ครอบครัว” แบ่งความหมายออกได้ดังนี้ คือ
1 คดีแพ่งที่ว่าด้วยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ทั้งบรรพ
2 คดีแพ่งที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ ในส่วนที่เกี่ยวกับความสามารถ หรือสิทธิ หรือการสาปสูญ ตามที่มีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 มาตรา 21 - 28, 32, 43 และ 44
3 คดีแพ่งที่ใช้บังคับตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 เรื่องการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินของผู้เยาว์ มาตรา 1610 เรื่องสละมรดกตามมาตรา 1611 มาตรา 1687 และ 1692
 

ประกอบด้วยคดี ดังนี้

» ฟ้องหย่า

» เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงชีพ แบ่งสินสมรส อำนาจปกครองบุตร

» ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน

» ผิดสัญญาหมั้น เรียกค่าทดแทน เรียกคืนของหมั้น - สินสอด

» คู่สมรสขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้แยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว

» ฟ้องบังคับตามสัญญาก่อนสมรส

» ร้องขอเปลี่ยนแปลงเพิกถอนข้อสัญญาในสัญญาก่อนสมรส

» ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในการจัดการสินสมรส

» ร้องขอให้ลงชื่อสามีหรือภริยาเป็นเจ้าของร่วมกันในสินสมรสจำพวกที่ระบุไว้ในเอกสารสำคัญ

» ร้องขออนุญาตจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์

» ร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร

» ร้องขอถอนจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร

» ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

» ฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร

» ร้องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

» ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ในกรณีคู่สมรสฝ่ายหนึ่งวิกลวิกลจริต และขอถอดถอน - ตั้งผู้อนุบาล

» ถอนอำนาจปกครองบุตร

» ฟ้องเรียกบุตรคืน

» ขอให้ศาลสั่งเปลี่ยนผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง

» ร้องขอเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เพื่อตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์

» ฟ้องขออนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่ผู้เดียวหรือสั่งให้แยกสินสมรส

» ร้องขอตั้งผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์

 
การพิจารณาและพิพากษาคดี

1 ในกรณีที่ผู้เยาว์มีประโยชน์หรือส่วนได้เสียเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อศาลได้รับคำฟ้องหรือคำร้องใดๆ ในคดีครอบครัว ศาลต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ที่ผู้เยาว์อยู่ในเขตอำนาจทราบก่อนตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว มาตรา 117 และฟังความเห็นของผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามมาตรา 118

2 คดีครอบครัวที่มีผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย องค์คณะจะประกอบด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อย 2 คน และผู้พิพากษาสมทบอย่างน้อย 2 คน

    ในกรณีที่มีปัญหาว่าคดีแพ่งนั้นๆ เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่นั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 12 ได้บัญญัติทางแก้ไว้ว่า ให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยซึ่งชี้ขาด และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้เป็นที่สุด

 

arrowchoice3

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.