Company Logo

Contact Us

Notice

คดีร้องขอศาลให้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอนข้อสัญญาในสัญญาก่อนสมรส

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 1467 เมื่อสมรสแล้วจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสนั้นไม่ได้ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากศาล

    เมื่อได้มีคำสั่งของศาลถึงที่สุดให้เปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสแล้ว ให้ศาลแจ้งไปยังนายทะเบียนสมรสเพื่อจดแจ้งไว้ในทะเบียนสมรส

 

ตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฏีกาที่น่าสนใจ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2270/2521

    ที่ดินสินสมรสระหว่างโจทก์จำเลยซึ่งมีชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน โจทก์ซึ่งเป็นภริยาร้องขอให้ลงชื่อตนเป็นเจ้าของร่วมกันในโฉนดนั้นได้ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1467 ส่วนรถยนต์นั้นแม้จะมีชื่อจำเลยเป็นเจ้าของในใบทะเบียนรถยนต์ก็ตาม แต่ใบทะเบียนรถยนต์ก็มิใช่    

    เอกสารอันเป็นที่ตั้งแห่งกรรมสิทธิ์ จึงไม่ใช่เอกสารเป็นสำคัญสำหรับทรัพย์ (รถยนต์) ตามความหมายแห่งมาตรา 1467 ดังกล่าว จึงบังคับจำเลยให้ลงชื่อโจทก์เป็นเจ้าของร่วมกันไม่ได้

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 962/2520

    หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ไม่เป็นเอกสารสำคัญที่จะแสดงว่าผู้มีชื่อในหนังสือนั้นมีกรรมสิทธิ์ตามความ หมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1467 และ 1474 ฉะนั้นแม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นสามีภรรยากันมีชื่อร่วมกันในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ จำเลยที่ 1 สามีก็มีอำนาจจำหน่ายได้โดยลำพัง ไม่จำต้องให้จำเลยที่ 2 ภริยาเข้าชื่อเป็นผู้ขายด้วย

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ดังนี้

1 ใบสำคัญการสมรส พร้อมบันทึกข้อสัญญาท้ายทะเบียนสมรส

2 บัตรประจำตัวประชาชน

3 Passport

4 สูติบัตรบุตร(ถ้ามี)

5 ใบเปลี่ยนชื่อตัว / สกุล (ถ้ามี)

 

ข้อแนะเพิ่มเติมจากทนายความ

1 ต้องบรรยายว่าผู้ร้องเป็นสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งก่อนทำการสมรส ได้ทำสัญญาก่อนสมรสมีเงื่อนไขอย่างไร

2 การเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสโดยความสมัครใจ

3 เขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว

 

 

อัตราค่าบริการว่าความ คดีร้องขอเพิกถอนข้อสัญญาก่อนสมรส

 

 

ลำดับ

 

 

รูปแบบคดี

 

ราคา(บาท)

 

1

 

 

ยื่นคำร้อง โดยทั้งสองฝ่ายยินยอม

 

-x-

 

หมายเหตุ อัตรานี้เฉพาะคดีที่มีเขตอำนาจศาลอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน

นอกเหนือจากนี้ เพิ่มค่าเดินทางกิโลเมตรละ 5 บาท
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.