Company Logo

Contact Us

Notice

อันดับ

1 คำแถลงขอปิดหมายและส่งหมายข้ามเขต

2 คำแถลงขอระบุบัญชีพยานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

3 คำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์

4 คำแถลงขอส่งสำเนาเอกสาร

5 คำแถลงขอแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม

6 คำแถลงขอยืนยันที่อยู่และส่งหมายโดยวิธีธรรมดา

7 คำแถลงขอคัดถ่ายคำพิพากษาและขอออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

8 คำแถลงขอค่าฤชาธรรมเนียมศาลคืนเป็นกรณีพิเศษ

9 คำแถลงขอรับเงินคืนไปจากศาล

10 คำแถลงขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาก่อนวันนัด

11 คำแถลงขอส่งหมายเรียก โดยวิธีปิดหมาย และข้ามเขต(ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง)

12 คำบอกกล่าวขอถอนฟ้อง (ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ)

 

1 คำแถลงขอปิดหมายและส่งหมายข้ามเขต

    ข้อ 1. คดีนี้ โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลในวันนี้ ดังความปรากฏอยู่ในสำนวนแล้วนั้น       

    ด้วยโจทก์ทำการตรวจสอบภูมิลำเนาของจำเลยแล้ว ปรากฏว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ตามคำฟ้องโจทก์แน่นอน รายละเอียดปรากฏตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร เอกสารแนบท้ายคำแถลง  อนึ่งในการนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยนั้น หากส่งไม่ได้เพราะเหตุไม่พบตัวจำเลย หรือพบแต่จำเลยไม่ยอมรับ หรือไม่มีบุคคลใดยอมรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้แทนโดยชอบ หรือไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็ตาม ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานนำส่งหมายโดยปิดหมายไว้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยตามคำฟ้องของโจทก์ด้วย

    อนึ่ง เนื่องจากจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลแขวงดอนเมือง ดังนั้นในการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้มีหนังสือไปยังศาลแขวงดอนเมือง เพื่อให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย โดยโจทก์ได้วางเงินค่านำหมายตามระเบียบของศาล เพื่อเป็นค่าพาหนะของเจ้าพนักงานเดินหมาย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

                      ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

           ลงชื่อ                                  ทนายโจทก์                                                        

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีธนู กุลอ่อน ทนายความโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

           ลงชื่อ                                  ผู้เรียงและพิมพ์

 

2 คำแถลงขอระบุบัญชีพยานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

    ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้โปรดนัดสืบพยานโจทก์ในวันนี้

    คดีนี้โจทก์ได้ยื่นบัญชีพยานไว้แล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ยังบกพร่องอยู่ โจทก์จึงมีความประสงค์ขอระบุบัญชีพยาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จำนวน 5 อันดับ โดยโจทก์ได้แนบบัญชีพยานมาพร้อมคำแถลงนี้แล้ว ฉบับลงวันที่วันนี้ ขอศาลได้โปรดรับไว้ ขอศาลได้โปรดอนุญาต

                      ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

          ลงชื่อ                                  ทนายโจทก์                                                         

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีธนู กุลอ่อน ทนายความโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

         ลงชื่อ                                  ผู้เรียงและพิมพ์

 

3 คำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์

    ข้อ 1. คดีนี้ ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ผู้ร้องมีความประสงค์จะประกาศแจ้งการนัดไต่สวนคดีนี้ในหนังสือพิมพ์เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้ร้องได้ชำระเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกาศหนังสือพิมพ์จำนวน 500 บาท ขอศาลได้โปรดอนุญาต

                     ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด          

         ลงชื่อ                                    ทนายผู้ร้อง  

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีธนู กุลอ่อน  ทนายผู้ร้อง เป็นผู้เรียงและพิมพ์                          

        ลงชื่อ                                    ผู้เรียงและพิมพ์        

 

4 คำแถลงขอส่งสำเนาเอกสาร

    ข้อ 1. คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดกต่อศาล ในวันนี้

    เนื่องจากผู้ร้องได้ยื่นบัญชีระบุพยานรวม 11 อันดับ ซึ่งลำดับที่ 3 ถึง 11 เป็นเอกสาร ผู้ร้องจึงขอส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวต่อศาล แต่เนื่องจากสำเนาเอกสารดังกล่าวนั้น ผู้ร้องได้แนบสำเนามาพร้อมกับคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดกแล้ว คือ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 3 ถึง 11 ดังนั้น ผู้ร้องจึงขออนุญาตถือเอกสารดังกล่าวเป็นสำเนาเอกสารที่ต้องส่งตามกฎหมาย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

                    ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด                                                       

         ลงชื่อ                                   ผู้ร้อง                   

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีธนู กุลอ่อน ทนายผู้ร้อง เป็นผู้เรียงและพิมพ์         

         ลงชื่อ                                  ผู้เรียงและพิมพ์  

        

5 คำแถลงขอแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม

    ข้อ 1.คดีนี้ศาลได้โปรดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้ว เมื่อ 1 เมษายน 2558 ดังปรากฏในสำนวนแล้วนั้น

    โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ศาลได้โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในส่วนคำฟ้องเพียงกึ่งหนึ่ง เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และมีคำสั่งให้ผู้แถลงนำเงินค่าธรรมเนียมศาลส่วนที่เหลือมาชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง(วันที่ 16 เมษายน 2558)

    ในวันนี้ ผู้แถลงจึงได้นำเงินมาชำระค่าธรรมเนียมศาลส่วนที่เหลือ เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรม แนบท้ายคำแถลงนี้ ดังนั้นขอศาลได้โปรดดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต                                                                                                   

                      ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด                                                                   

         ลงชื่อ                                       ผู้แถลง                                            

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์                                                             

         ลงชื่อ                                       ผู้เรียงและพิมพ์    

 

6 คำแถลงขอยืนยันที่อยู่และส่งหมายโดยวิธีธรรมดา

    ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.

    โดยโจทก์ขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้ กับจำเลยโดยวิธีธรรมดา เนื่องจากจำเลยมีภูมิลำแน่นอน                           

    ปรากฏว่า มีรายงานเจ้าพนักงานเดินหมายเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 แจ้งว่าพบบ้านดังกล่าวแต่บ้านปิดจึงส่งไม่ได้เนื่องจากไม่พบใคร โจทก์ได้เคยยื่นคำแถลงยืนยันที่อยู่ของจำเลยและขอให้ปิดหมายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาต ในครั้งนี้โจทก์จึงขอกราบเรียนต่อศาลที่เคารพว่าจำเลยยังคงมีที่อยู่ตามฟ้องแน่นอน โดยโจทก์ได้สอบถามกับเจ้าของบ้านผู้ให้เช่าคือ นายร่ำรวย มั่งมี ยังคงยืนยันว่าจำเลยยังเช่าบ้านและพักอาศัยอยู่ ณ บ้านเช้าดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาเช่าบ้านซึ่งโจทก์ได้แนบมาพร้อมกับคำแถลงฉบับนี้แล้ว                                                       

    ดังนั้น จึงขอประทานศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่ง ให้กับจำเลยอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีธรรมดา ซึ่งในการนี้โจทก์ได้ชำระค่าพาหนะแก่เจ้าพนักงานในการเดินหมายมาแล้วด้วย ขอศาลที่เคารพได้โปรดอนุญาต

                      ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

        ลงชื่อ                                        ทนายความโจทก์

คำแถลงฉบับนี้ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีธนู กุลอ่อน ทนายความโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

        ลงชื่อ                                        ผู้เรียงและพิมพ์

7 คำแถลงขอคัดถ่ายคำพิพากษาและขอออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

    ข้อ 1. คดีนี้ศาลมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ดังความปรากฎในสำนวนแล้ว

    ข้อ 2. โจทก์มีความประสงค์ขออนุญาตคัดถ่ายคำพิพากษา โดยให้เจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด

    ข้อ 3. บัดนี้คดีพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามกฎหมายแล้ว ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ถือว่าคดีถึงที่สุดแล้ว จึงขอศาลได้โปรดออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด จำนวน 1 ชุด โดยข้าพเจ้ายินยอมเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบศาล เพื่อใช้ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ขอศาลได้โปรดอนุญาต

                     ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

        ลงชื่อ                                        โจทก์

คำแถลงฉบับนี้ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

       ลงชื่อ                                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

8 คำแถลงขอค่าฤชาธรรมเนียมศาลคืนเป็นกรณีพิเศษ

    ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้โปรดนัดสืบพยานโจทก์ในวันนี้

    ด้วยโจทก์และจำเลยสามารถตกลงกันได้ ปรากฎตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ในสำนวนคดีของศาลแล้วนั้น

    เนื่องจากคดีนี้ยังไม่ได้มีการสืบพยานโจทก์แต่อย่างใด และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของโจทก์ โจทก์จึงขออนุญาตศาลได้โปรดมีคำสั่งคืนค่าฤชาธรรมเนียมแก่โจทก์เป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต                                                                            

                    ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

        ลงชื่อ                                      โจทก์

คำแถลงฉบับนี้ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

       ลงชื่อ                                       ผู้เรียงและพิมพ์

 

9 คำแถลงขอรับเงินคืนไปจากศาล

    ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้โปรดมีคำพิพากษาตามยอมแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

    ด้วยศาลได้โปรดมีคำสั่งคืนค่าขึ้นศาลให้แก่โจทก์แล้ว เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ปรากฎในสำนวนคดีของศาลแล้วนั้น

    ผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินคืนไปจากศาล จึงขอรับเงินจำนวนดังกล่าวไปจากศาล ขอศาลได้โปรดอนุญาต                                                                                     

                     ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

        ลงชื่อ                                       โจทก์

คำแถลงฉบับนี้ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

       ลงชื่อ                                        ผู้เรียงและพิมพ์   

 

10 คำแถลงขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาก่อนวันนัด

    ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้โปรดนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

    เนื่องจากโจทก์และจำเลยสามารถตกลงกันได้แล้ว และคู่ความทั้งสองฝ่ายประสงค์จะขอประทานอนุญาตศาลโปรดพิจารณาและพิพากษาคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งโจทก์และจำเลยได้มาพร้อมกันแล้วในวันนี้

    ดังนั้น จึงขอศาลได้โปรดออกนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีให้โจทก์และจำเลยตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ตามที่ได้เสนอต่อศาลแนบท้ายคำแถลงนี้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

                     ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

        ลงชื่อ                                       โจทก์

คำแถลงฉบับนี้ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

       ลงชื่อ                                        ผู้เรียงและพิมพ์   

 

11 คำแถลงขอส่งหมายเรียก โดยวิธีปิดหมาย และข้ามเขต(ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง)

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดมีคำสั่งประทับรับฟ้องแล้วในวันนี้ ดังความปรากฏอยู่ในสำนวนแล้วนั้น                      

   ข้อ 2. ด้วยโจทก์ได้ทำการตรวจสอบภูมิลำเนาของจำเลยแล้ว ปรากฏว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ตามคำฟ้องโจทก์แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ บ้านเลขที่ 111/111 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

   ดังนั้นในการนำส่งหมายเรียกให้แก่จำเลยนั้น หากส่งไม่ได้เพราะเหตุไม่พบจำเลย แต่จำเลยไม่ยอมรับ หรือไม่มีบุคคลอื่นใดยอมรับหมายเรียกไว้แทนโดยชอบ หรือไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานนำส่งหมายโดยปิดหมายไว้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยตามคำฟ้องของโจทก์ด้วย

   อนี่ง เนื่องจากจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดพระโขนง โจทก์จึงขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพได้โปรดมีหนังสือพร้อมทั้งแนบหมายเรียกไปยังศาลดังกล่าว เพื่อให้ศาลจังหวัดพระโขนงนำส่งหมายเรียกให้แก่จำเลยต่อไป โดยโจทก์ได้วางเงินค่านำหมายตามระเบียบของศาลมาพร้อมด้วยแล้ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดประทานอนุญาต                                                                         

                     ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

           ลงชื่อ                                 ทนายโจทก์                                                      

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีธนู กุลอ่อน ทนายความโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

           ลงชื่อ                                 ผู้เรียงและพิมพ์

 

12 คำบอกกล่าวขอถอนฟ้อง (ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ)

   ข้อ 1 คดีนี้ ศาลได้โปรดมีคำสั่งนัดสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น.

   และอยู่ในระหว่างส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้กับจำเลย และจำเลยยังมิได้ยื่นคำให้การ

   ข้อ 2 เนื่องจากโจทก์และจำเลย สามารถตกลงกันได้ โจทก์จึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนคำฟ้องนี้เสีย และขอศาลได้คืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์ในกรณีพิเศษด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต  

                     ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

           ลงชื่อ                                 ทนายโจทก์                                                      

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีธนู กุลอ่อน ทนายความโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

           ลงชื่อ                                 ผู้เรียงและพิมพ์
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.