Company Logo

Notice

คำขอจดทะเบียน

1 ไฟล์รูปตัวอย่างของเครื่องหมาย (JPG / PNG) ขาวดำ หรือสี ขนาด 5×5 เซนติเมตร และรูปภาพขนาด 592 Pixel

2 ชื่อนามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ ประเทศ อาชีพ

3 คำอธิบายรายการสินค้า / บริการ จำพวกที่จะขอรับความคุ้มครอง

4 หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือแต่งตั้งตัวแทน ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท ปิดอากรแสตมป์ 60 บาท

5 บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นคำขอจดทะเบียน

6 Passport (กรณีชาวต่างชาติ)

7 วันที่ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรก (ถ้ามี)

 

คำขอต่ออายุ

1 รายการสินค้า / บริการ ที่ต้องการต่ออายุ

2 หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน

3 หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือแต่งตั้งตัวแทน ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท ปิดอากรแสตมป์ 60 บาท

4 บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นคำขอจดทะเบียน

5 ชื่อ ที่อยู่ เจ้าของหรือตั้งตัวแทนใหม่ กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.