Company Logo

Notice

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้พิธีสารมาดริดในประเทศไทย (Madrid Protocol)

เพื่อปกป้องปัญหา การละเมิดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

กรณีเจ้าของสินค้าและบริการในไทย ไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนคุ้มครองไว้ อาจจะเกิดปัญหา เมื่อส่งออกสินค้าไป ก่อให้เกิดการละเมิด และอาจถูกจับได้

 

ประโยชน์

เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนผ่านระบบมาดริดแล้ว จะได้รับการคุ้มครองทั้งในทางแพ่งและทางอาญาที่กฎหมายภายในประเทศนั้นระบุไว้

 

ขั้นตอน

1 เตรียมเอกสาร และยื่นคำขอต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา โดยเครื่องหมายที่ยื่นดังกล่าวต้องได้รับการจดทะเบียนไว้เรียบร้อยบแล้ว

2 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมชำระค่าธรรมเนียม แล้วส่งคำขอจดทะเบยนไปยังสำนักงานระหว่างประเทศ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

3 สำนักงานระหว่างประเทศ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกตรวจสอบและตอบกลับ

4 หากถูกต้องครบถ่วน ดำเนินการกระจายคำขอจดทะเบียนไปยังประเทศต่างๆที่ถูกระบุขอรับความคุ้มครอง

5 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศที่ถูกระบุความคุ้มครอง ตรวจสอบ ดำเนินการจดทะเบียน แล้วแจ้งผลกลับมายัง ภายใน 18 เดือน
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.