Company Logo

Notice

วีซ่านักเรียน Education Visa หรือ NON - IMMGRANT ED

    ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย สามารถทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนจากสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสถาบันส่วนใหญ่จะที่เปิดสอนภาษาให้กับชาวต่างชาติจะได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการถึงหลักสูตรในการสอน หากชาวต่างชาติหากต้องการเรียนภาษาและพำนักอยู่ในประเทศไทยในเวลาเดียวกัน สามารถติดต่อสถาบันสอนภาษาที่เปิดสอนอยู่เพื่อติดต่อขอเป็นนักศึกษาและขอวีซ่านักเรียนในเวลาเดียวกันได้เลย

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-ED) หรือ มีตราประทับ NON-IMMGRAT - ED ในพาสปอตร์เรียบร้อยแล้ว

2. ต้องได้รับการรับรอง และ ร้องขอให้อยู่หรือศึกษาต่อ จากสถานศึกษานั้นๆ ( ทางสถานบันจะเป็นผู้ออกเอกสารให้กับนักศึกษา )

 

เอกสารประกอบการยื่นขอ

1. ระดับอุดมศึกษาหรือระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาในสถานบันของรัฐ

1.1 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

1.2 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาหรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

1.3 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ (พร้อมสำเนาใบเสร็จค่าเทอมล่าสุด)

2. ระดับอุดมศึกษาและต่ำกว่าอุดมศึกษาในสถาบันของเอกชน

2.1 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

2.2 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

2.3 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ (นานาชาติ)

2.4 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)

2.5 สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)

2.6 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ

สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทำวีซ่านักเรียน แต่ไม่มี NON-IMMGRANT ED, ไม่มีเอกสารการจากทางสถาบันการศึกษา

 

หมายเหตุ

1. เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า

2. เอกสารของสถาบันมหาวิทยาลัย,โรงเรียนเอกชน ให้ผู้มีอำนาจในการรับรองลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นและประทับตราเป็นสำคัญ

3. ในการยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบและยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ

4. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถาม

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีศึกษาในสถานศึกษา

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

1. แบบฟอร์ม ตม.7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.กรณีขออยู่ต่อเพื่อศึกษาใน

 

สถานศึกษาของรัฐบาล

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย

2.หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนของสถานศึกษานั้น

สถานศึกษาของเอกชน

3.ในส่วนกลาง (กทม.) 

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย

2.หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

3.ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ ( สช .8) หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ ( สช .5)

4.ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ( สช .2)

 

ในส่วนภูมิภาค

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย

2.หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

3.ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ ( สช .8) หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ ( สช .5)

4.ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ( สช .2)

 

กรณีขออยู่ต่อเพื่อศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ 

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.หนังสือรับรองจากโรงเรียนนานาชาต

1.ถ้าพำนักอยู่กับบิดามารดาให้นำหลักฐานการเป็นบิดามารดากับบุตรมาแสดงพร้อมทั้งหลักฐานการได้รับอนุญาตของบิดามารดาด้วย หรือถ้ามิได้พำนักอาศัยอยู่กับบิดามารดาต้องระบุว่าอาศัยอยู่กับผู้ใด ที่ใด เกี่ยวข้องเป็นอะไรกัน ปัจจุบันบิดามารดาอยู่ที่ใดและเหตุที่เข้ามาศึกษา

2.ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน (สช.2)ใบอนุญาตแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ (สช.8) หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ (สช.5) 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.