Company Logo

Notice

วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ

    วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ในประเทศไทย สำหรับผู้ที่มีวีซ่าแบบ Multiple Non-Immigrant Visa ไม่ต้องทำ Re-Entry เพราะเมื่อท่านเดินทางออกนอกประเทศ ท่านจะได้รับการอนุญาตให้เข้ามาใหม่เป็นเวลา 90 วัน

 

กรณีใช้ชีวิตในบั้นปลาย (อนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี)

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว

2. มีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3. มีหลักฐานการมีเงินได้ไม่น้อยกว่า เดือนละ 65,000 บาท หรือ

4. ณ วันยื่นคำขอมีเงินฝากในธนาคารใน ประเทศไทยคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง 3 เดือน ไม่น้อยกว่า 800, 000 บาท เฉพาะในปีแรกให้แสดงบัญชีเงินฝากโดยมีเงินจำนวนดังกล่าวฝากอยู่ในบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน หรือ

5. มีเงินได้ในรอบปี และมีเงินฝากธนาคาร คำนวณรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 800,000 บาทนับถึงวันยื่นคำขอ

6. คนต่างด้าว ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่ 21 ตุลาคม 2541 และได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายต่อเนื่องตลอดมาให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) อายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ที่ แน่นอน โดยมีเงินฝากคงอยู่ในบัญชีตลอด ระยะเวลาย้อนหลัง 3 เดือน ไม่น้อยกว่าปีละ 200,000 บาท

หรือ มีรายได้ไม่น้อยกว่า เดือนละ 20,000บาท

(ข) อายุไม่ถึง 60 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 55 ปี ต้องมีรายได้ที่แน่นอนโดยมีเงินฝากคงอยู่ใน บัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง 3 เดือน

ไม่น้อยกว่าปีละ 500,000 บาท หรือ มีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 50,000 บาท

 

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

1. แบบคำขอ ตม.7

2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ

3. หลักฐานแสดงการมีเงินได้ เช่น เงินบำนาญ หรือการได้รับดอกเบี้ย หรือเงินปันผล เป็นต้น และ / หรือ

4. หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคาร ในประเทศไทย และสำเนาบัญชีธนาคาร

เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑ์ข้อ (6) ให้แสดง เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 – 4 ข้างต้น

 

วีซ่าเกษียณอายุ เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

1. พาสปอร์ตเล่มจริง และสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 3 รูป

3. สมุดบัญชีธนาคารกสิกร หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ และสำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ที่อยู่ที่อ้างอิง

5. ฟอร์ม ต.ม 7

 

RETIREMENT VISA

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย (วีซ่าปลดเกษียณ)

1. แบบฟอร์ม  ตม.7

2. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าพร้อมลายเซ็นต์  1  ชุด

3. รูปถ่าย  ขนาด 4 * 6  ซม.  จำนวน  2  ใบ

4. ค่าธรรมเนียม  1,900 บาท

5. หลักฐานแสดงฐานะการเงิน หรือหลักฐานการได้รับบำเหน็จบำนาญ เช่น

    - สมุดบัญชีเงินฝากหนังสือรับรองจำนวนเงินที่มีอยู่จากธนาคารเจ้าของบัญชี

    - หลักฐานการได้รับเงินบำนาญ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยสถานทูต หรือกงสุลของประเทศที่ให้บำนาญ

    - หลักฐานการมีรายได้อื่น ๆ หรือหลักฐานการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ เป็นต้น

6. กรณีมีผู้ติดตาม ให้แสดงหลักฐานความสัมพันธ์ด้วยโดยแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยสถานทูตหรือกงสุลของคนต่างด้าว (สามี / ภรรยา, บุตรที่ยังไม่ถึงวัยเข้าเรียน หรือมีลักษณะพิการหรือสติฟั่นเฟือน จนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

7. ใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขออยู่ต่อหลัง 14 พฤศจิกายน 2544

8. บันทึกถ้อยคำแสดงถึงความจำเป็นที่ขออยู่ต่อ

9. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

 

เอกสาร ต่อ Non-O  Retirement

1. ตม.7

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

4. ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

5. หลักฐานแสดงฐานะการเงิน เช่น

 5.1 หลักฐานแสดงฐานะการเงิน หรือรายได้ ดังนี้

หนังสือรับรองเงินฝากธนาคารและสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือประจำย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน

หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศผู้ร้อง แสดงการมีรายได้จากเงินบำนาญหรือเงินประกันสังคม

 5.2 หลักฐานแสดงการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาผ่านธนาคารโดยนำเข้าบัญชีเงินฝาก ในปริมาณอันควรและสม่ำเสมอ เช่น หนังสือจากธนาคารรับรองการโอนเงินจากต่าง ประเทศ หรือสำเนาใบแจ้งการโอนเงินของธนาคาร เป็นต้น

6. กรณีมีผู้ติดตาม (สามี/ภรรยา , บุตร) ให้แสดงหลักฐานความสัมพันธ์ด้วยโดยแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยสถานทูตหรือกงสุลของคนต่างด้าว

7. ใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขออยู่ต่อหลัง 14 พ.ย. 2544

 

ใบรับรองแพทย์จะต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามดังนี้

1. โรคเรื้อน (LEPROSY)

2. วัณโรคในระยะอันตราย (TUBERCULOSIS, TB.)

3. โรคเท้าช้าง (ELAPHANTIASIS, FILARIESIS)

4. โรคยาเสพติดให้โทษ (ADDICTION, DRUG)

5. โรคพิษสุราเรื้อรัง (ALCOHOLISM)

6. โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 (SYPHILIS)

 

เอกสารการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย(NON-O Retirement)

1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(ตม.๘๖)

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

5. หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หรือ

6. หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท หรือ

7. หลักฐานเงินฝาก ตามข้อ 5 และหลักฐานเงินได้ ตามข้อ 6 (จำนวน 1 ปี) รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท

 

หมายเหตุ

1. เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า

2. ในการยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบ และยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ

 

ข้อควรรู้

หากคนต่างด้าวต้องการกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ด้วยวีซ่าตัวเดิม ก่อนออกเดินทางไปนอกราชอาณาจักรต้องทำ Re-Entry ก่อนซึ่ง การทำ Re-Entry สามารถทำได้ สองแบบดังนี้

1. แบบ Single Re-Entry สามารถใช้ได้ครั้งต่อครั้งที่จะออกเดินทางไปต่างประเทศเหมาะกับผู้ที่เดินทางบินออกไปต่างประเทศไม่บ่อย ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1,000 บาท

2. แบบ Multiple Re-Entry คือ สามารใช้เดินทางเข้า – ออก ได้มากกว่า 1 ครั้ง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องเดินทางเข้า – ออก ต่างประเทศบ่อยครั้ง ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3,800 บาท

 

เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

วีซ่าRetirement (Non – Immigrant O) 

ผู้ขอวีซ่าต้องมีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศ โดยยื่นขอวีซ่า Retirement (Non – Immigrant - O) ได้ที่สถานฑูตไทยก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งวีซ่าที่ได้รับจะมีอายุ 90 วัน  ซึ่งเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

แล้วสามารถขอต่ออายุวีซ่าเป็น 1 ปี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

» กรณีมีเงินฝากธนาคาร ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท

    - หลักฐานบัญชีเงินฝากและหนังสือรับรองของธนาคารไม่น้อยกว่า 800,000 บาท (แสดงบัญชีเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน)

» กรณีมีรายได้จากเงินบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท

    - หนังสือรับรองจากสถานฑูต หรือสถานกงสุลของประเทศผู้ยื่นคำร้อง แสดงการมีรายได้จากเงินบำนาญหรือเงินประกันสังคมไม่น้อยกว่า 65,000 บาท

» กรณีมีเงินฝากและเงินรายได้จากบำนาญต่อเดือนคูณ 12 เดือน รวมกันไม่น้อยกว่า 800, 000 บาท

    - สำเนาบัญชีธนาคารและหนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคาร

    - หนังสือรับรองจากสถานฑูตหรือสถานกงสุลของประเทศผู้ยื่นคำร้อง แสดงการมีรายได้จากเงินบำนาญ

 

 

หมายเหตุ :

1. สำหรับท่านที่ได้รับการอนุญาตวีซ่า 1 ปี และได้อยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเกิน 90 วัน ท่านต้องยื่นแบบรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

2. ในกรณีที่ท่านต้องการเดินทางออกนอกประเทศ ท่านต้องทำ Re-Entry ก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นแล้ว Non-Immigrant VisaO” ที่ท่านมีจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

 

การขอ Re-Entry

1. Single Re-Entry คือ การขออนุญาตแล้วสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 1 ครั้ง

2. Multiple Re-Entry คือการขออนุญาตครั้งเดียว แต่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หลายครั้งใน ตามระยะเวลาในวีซ่า

 

VISA RETIREMENT

Retirement Visa NON-IMMIGRANT O

     Retirement Visa is applicable for the up 50-year-old aliens who propose to live in Thailand. the aliens with Multiple Non-Immigrant Visa don't need to apply for Re-Entry Permit due to when you travel abroad, you will get the re-entry permit for 90 days.

 

Request document follow this below please

1. Original Passport and copy fist page (singe on page)

2. Passport photo 3 picture (not older than 3 month, 2 inches in size, white background, with no glasses and glued to the cover letter)

3. Original Book bank from Kasikorn or Siam commercial bank (S.C.B) and Copy fist page from book bank (singe on page)

4. Address in Thailand

5. Application form T.M 7

 

RETIREMENT VISA

Qualifications

1. Applicant must be 50 years old or above.

2. Having the nationality or residence in the country where applicant’s application is submitted.

3. Not being prohibited from entering the kingdom under the immigration Act B.E.2522 (A.D.1979)

4. Having no criminal record against the security of Thailand and residence/home country of the applicant.

5. Not having prohibitive diseases (Leprosy, Tuberculosis, Drug Addiction, Elephantiasis and third step of syphilis) as indicated in the ministerial Regulation No. 14 (B.E.2535).

6. Having in possession a minimum of 800,000 Bath in saving or minimum monthly income of 65,000 Bath totaling not less than 800,000 Bath per annum. The said amount must eventually be transferred to any bank in Thailand

NOTE : Any form of employment is prohibited under this visa category

 

Required document for visa application

1. Original passport valid not less than 6 months with a copy of information page(s)

2. Visa application form duly filled out with one 4x6 cm. sized photograph (white / blue background taken within the past 6 months)

3. Bank Statement with a minimum deposit of 800,000 Bath or Income Certificate with a minimum monthly income of 65,000 Bath

4. Medical Certificate issued from the country where the application id submitted showing no prohibitive diseases as indicated in the ministerial Regulation No. 14 B.E.2535 and shall be valid not more than 3 months

5. Criminal Report verifying that the applicant has no criminal record, issued by competent Authority valid for not more than 3 months and notarized by notary organs or application’s diplomatic/consular mission

6. Copy of marriage or birth certificate (required for the dependent)

NOTE

Documents in foreign languages must be translated into Thai or English and should be notarized by notary organs or applicant’s diplomatic/consular mission.

 

Retirement Visa NON-IMMIGRANT O

     Retirement Visa is applicable for the up 50-year-old aliens who propose to live in Thailand. the aliens with Multiple Non-Immigrant Visa don't need to apply for Re-Entry Permit due to when you travel abroad, you will get the re-entry permit for 90 days.

Request document follow this below please

1. Original Passport and copy fist page (singe on page)

2. Passport photo 3 picture (not older than 3 month,2 inches in size, white background, with no glasses and glued to the cover letter)

3. Original Book bank from Kasikorn or Siam commercial bank (S.C.B) and Copy fist page from book bank (singe on page)

4. Address in Thailand

5. Application form T.M 7

 

DOCUMENT FOR GOVERNMENT

1. STATEMENT MORE 800,000 BATH    2 copy

2. CERTIFICATE OF BOOK BANK          2 copy

3. COPY BOOK BANK                          2 copy

4. COPY PASSPORT                            2 copy

5. PHOTO COPY                                 2 copy

6. CERTIFICATE OF DOCTOR              2 copy

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

1. ผู้ได้รับอนุญาตให้อาศัยในประเทศแล้ว ต้องมีการไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทุก 3 เดือน

2. การขอออกต่างประเทศ ต้องมีการทำ Re-Entry ก่อน สามารถทำได้ที่ด่านสนามบินสุวรรณภูมิ
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.