Company Logo

Notice

วีซ่าแต่งงาน ติดตามสามี/ภรรยา สัญชาติไทย NON- IMMGRANT-O

    วีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าติดตามสามี - ภรรยา ชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทยและต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย วีซ่าประเภทนี่สามารถอยู่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 1 ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุกๆปี ในทุกๆ 90 วัน จะต้องไปรายงานตัวที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องทำ Re-Entry ทุกครั้ง กรณีที่เข้า-ออก เพียงครั้งเดียว เพื่อรักษาสิทธิ์หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากไม่ทำ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย วีซ่าของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเทศติดตามสามีหรือภรรยาไทย ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรไทยจะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภท NON-IMMGRANT O วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานในประเทศไทยได้หลังจากทำการยื่นขอ Work permit ต่อไป

 

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่ามีดังนี้

1. พาสปอร์ต ตัวจริง และ สำเนาทุกหน้าพร้อมลายเซ็น

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ

3. สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาทะเบียนสมรส และ สำเนาใบบันทึกสมรส อย่างละ 1ใบ ทั้งคู่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

6. สำเนาใบเกิดลูก ทุกคน 1 ใบ (ถ้ามี)

7. สำเนาทะเบียนบ้านลูก ทุกคน 1 ใบ (ถ้ามี)

8. สมุดแบงก์ ธนาคารกสิกร หรือ ไทยพาณิชย์ เล่มจริง และ สำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

9. รูปถ่ายแต่งงาน และ รูปถ่ายครอบครัว 10 ใบ ก็อบปี้สีลงกระดาษ A4, 2 รูป ต่อ 1 แผ่น (ห้ามขาวดำ)

วีซ่าแต่งงานสำหรับชาวต่างชาติ สามีหรือภรรยาไทย Non- Immigrant O, ระยะเวลาในการทำวีซ่าประมาณ 3-4 สัปดาห์ (เอกสารต้องส่งให้ทางสำนักงาน 3 อาทิตย์ ก่อนวีซ่าหมดอายุ)

 

Marriage Visa 1 Year, Non - IMMIGRANT - O

The document request follow this bellow please

1. Original passport and full copy every page (singe on every page)

2. Pass post Photo 3 picture

3. Copy House registration of your wife

4. Copy ID Card of your wife

5. Copy Marriage Certificate

6. Birth Certificate of all your child (if you have)

7. Copy House Registration of all your child (if you have)

8. Original book bank from Kasikorn or Siam Commercial bank and copy fist page

9. Color copy Marriage and Family photo for 10 picture (1 page for 2 picture)

Marriage visa for 1 year, without money 400,000 baht in your Bank Account

Processing time 3-4 week (the document has to send 3 week before your visa expiry)

Pickup the Document from your own place please call 083 4248098 LINE@ ID : @kbv6958j

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(only Bangkok and Chiang Mai area)

 

กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติ ไทย (เฉพาะบิดามารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส) อนุญาตให้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

หลักเกณฑ์การพิจารณา

» คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว

» มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์

» กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทาง นิตินัยและพฤตินัย หรือ

» กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ คู่สมรสขอยู่ในความอุปการะบุตรบุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรส และอยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้น และต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์ หรือ

» กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดา นั้นต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่าเดือนละ 40,000 บาท หรือต้องมีเงินฝากไม่น้อยกว่า 400,000 บาท เพื่อไว้ใช้จ่ายในรอบ 1 ปี

» กรณีสมรสกับหญิงไทย ฝ่ายสามีซึ่งเป็น คนต่างด้าวต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่า เดือนละ 40,000 บาท หรือเงินฝากใน ธนาคารในประเทศไทยคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง 2 เดือน ไม่น้อยกว่า 400, 000 บาท เพื่อไว้ใช้จ่ายในรอบปี

 

หมายเหตุ

1)  ผู้ยื่นคำขอและบุตร/ภรรยา/สามีผู้มีสัญชาติไทย ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง เพื่อมาให้ปากคำ

2)  ให้นำหลักฐานเอกสารตัวจริงมาแสดง และถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ

 

(ภรรยาคนต่างด้าว) การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อรับอุปการะจากสามีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ฯ

» สามีคนสัญชาติไทย

1. ตม.7

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

4. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

5. ใบสำคัญการสมรส

6. สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนสามี

7. สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)

8. บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้องและสามี

9. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

 

» สามีเป็นคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

1. ตม.7

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

4. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

5. ใบสำคัญการสมรส

6. สำเนาหนังสือเดินทางสามี, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของสามี, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของสามี

7. สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)

8. บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้องและสามี

9. หลักฐานการมีเงินได้ของสามีพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น

    - สมุดบัญชีเงินฝาก

    - หนังสือรับรองจากธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก

    - หลักฐานการทำงาน, รายได้ ฯลฯ

10. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ (ถ้ามี)

11. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

 

เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว (NON-O Married) (กรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร)

1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86)

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. รูปถ่ายขนาด 4*6 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

5. หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาพำนักอยู่ด้วย

6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์

7. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

9. หลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร ใบสำคัญการสมรสหรือสูติบัตร

10. หนังสือรับรองจากส่วนราชการสถานทูต หรือสถานกงสุล แสดงว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ

 

หมายเหตุ

1. เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า

2. เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นแล้วประทับตราบริษัทฯ หรือ ห้างฯ เป็นสำคัญ

3. ในการยื่นเอกสาร เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบ และยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ

 

เอกสารต่อ Non-O Marriage

» ภรรยาคนสัญชาติไทย

1. ตม.7

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. รูปถ่ายสี ขนาด 4 x 6 ซม

4. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

5. ใบสำคัญการสมรส

6. สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนภรรยา

7. สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)

8. บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้องและภรรยา

9. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน

    - ฐานะทางการเงิน หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคาร และสำเนาบัญชีเงินฝาก ไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท

    - หนังสือรับรองการทำงาน ใบอนุญาตทำงานและหลักฐานการชำระภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.91) ไม่ต่ำกว่า 40,000.- บาท

 

» ภรรยาเป็นคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

1. ตม.7

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

4. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

5. ใบสำคัญการสมรส

6. สำเนาหนังสือเดินทางภรรยา, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของภรรยา, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของภรรยา

7. สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)

8. บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้องและภรรยา

9. หลักฐานการมีเงินได้ของภรรยาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น

    - สมุดบัญชีเงินฝาก

    - หนังสือรับรองจากธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก

    - หลักฐานการทำงาน, รายได้ ฯลฯ

10. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ (ถ้ามี)

11. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

 

Document for apply Non-immigrant Visa O-Marriage

1. TM.7

2. copy of passport every page

3. photo 4x6 cm.  4 Photos

4. fee for government 1,900 baht

5. marriage certificate

6. copy of ID card of a husband

7. copy of house registration of a husband

8. birth certificate of children (if any)

9. record from spouse to officer

The officer can ask more documents from spouse

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติมจากทนายความ

1. กรณีบัญชีธนาคารร่วมกัน ต้องมีเงินไม่ตำกว่า 800,000 บาท อัพสมุดเงินฝากในวันยื่นเอกสารดด้วย และต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคารไม่เกิน 7 วัน

2. รูปถ่ายบ้านที่อยู่อาศัยต้องเห็นเลขที่บ้าน และสภาพความเป็นอยู่

3. กรณีจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศ ต้องมาดำเนินการจดทะเบียนรับรองฐานะแห่งครอบครัว คร.22 ในประเทศไทย
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.