Company Logo

Notice

รับต่อวีซ่าทุกสัญชาติ / VIP Visa Run

รับต่อวีซา 30 60 90 วัน ( วันเดียวเสร็จ )

ไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ No need to Travel obroad

ไมต้องเหนื่อยกับการนั่งรถ No need to tried on bus

ไม่ต้องเสียเวลาทั้งวัน Do not waste your time all day

บริการต่อวีซ่า แบบ VIP ราคานี้ !! มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น !! วันเดียวเสร็จ

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. พาสฟอตร์จริง 1 เล่ม และ สำเนาหน้าพาสปอตร์ 1 ใบ

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป

3. ที่อยู่อ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย เช่น โรงแรม บ้านพัก คอนโด บ้านเพื่อน ญาติ แฟน คนรู้จัก เป็นต้น
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.