Company Logo

Contact Us

Notice

    สำนักงานกฎหมายและบัญชีธนู ให้บริการด้านบัญชีและภาษีครบวงจร บริการงานโดยทีมงานที่จบบัญชีโดยตรง และมีความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพบัญชี และโดยทีมนักบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านบัญชีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมบริการท่านอย่างมืออาชีพเพื่อที่ลูกค้าที่ใช้บริการทางด้านบัญชีกับทางสำนักงาน จะได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนี้

1 เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี

2 การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และประมวลรัษฎากรกำหนด เพื่อให้งบการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้

3 การนำส่งภาษีได้ถูกต้องและทันเวลา ลดความเสี่ยงของภาระภาษีต่าง ๆ จากการถูกสรรพากรตรวจสอบ

4 วางแผนภาษีอากร ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

 

บริการด้านบัญชี

1 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี”  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กิจการละ 1 คน เพื่อรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ

2 ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การจัดเก็บเอกสารแก่กิจการ โดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทางด้านบัญชี

3 วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี

4 บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง

5 ทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดรายซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับสมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท

6 จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.51)

7 จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปีซึ่งประกอบด้วยงบทดลอง สมุดรายวันต่างๆ บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุนและงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน

 

บริการเพิ่มเติม :

1 จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2 จัดทำงบการเงินทุกเดือน

3 จัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.91, ภงด.94 และ ภงด.90)

 

    สำนักงานฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าบริการทำบัญชี โดยพิจารณาจากจำนวนเอกสารการจัดทำบัญชีเป็นหลักดังต่อไปนี้

เช่น เอกสารรายการขายและรับชำระเงิน เอกสารรายการซื้อและจ่ายชำระเงิน เป็นต้น

    ทั้งนี้อัตราค่าบริการทำบัญชีดังกล่าว คำนวณจากเวลาที่พนักงานในแต่ละระดับใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยจะพิจารณาจากเหตุผลประกอบดังนี้

1 จำนวนเอกสารรายการขาย รับชำระเงิน รายการซื้อ และจ่ายชำระเงิน

2 จำนวนรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร

3 จำนวนพนักงานของกิจการ

4 เนื้อหาของเอกสารการลงบัญชีและความซับซ้อนของรายการบัญชี

5 ประเภทธุรกิจและขนาดของกิจการ

6 การจัดเรียงเอกสารของลูกค้าก่อนการนำส่งให้กับสำนักงาน

 

อัตราค่าบริการทำบัญชี

ลำดับ

จำนวนเอกสาร(รายการ)

ราคา(บาท)

1

1 - 50

5,000

2

60 - 100

10,000

3

100 - 200

15,000

4

200 ขึ้นไป

ตามที่ตกลง

 

การชำระเงินค่าบริการทำบัญชี เรียกเก็บค่าบริการทำบัญชีทุกวันที่ 25 ของแต่ละเดือนและกำหนดให้จ่ายชำระภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 

หมายเหตุ อัตราค่าบริการดังกล่าวได้รวมการให้บริการในกรณีที่กิจการของลูกค้าได้รับจดหมายเรียกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ในเรื่องต่างๆ เช่น การตรวจสอบสภาพกิจการหรือประเมินการขอคืนภาษี เป็นต้น ทางสำนักงานฯจะจัดส่งพนักงานเพื่อทำหน้าที่ติดต่อและตอบข้อซักถามจากเจ้าหน้าที่กรม สรรพากรให้แก่ลูกค้าไม่เกิน 3 ครั้งหากต้องติดต่อเกินกว่า 3 ครั้ง ทางสำนักงานฯ จะขอเรียกเก็บค่าบริการในการติดต่อเพิ่ม ครั้งละ 5,000 บาท

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.