Company Logo

จดทะเบียนธุรกิจ

Contact Us

Notice

dbdlogoregistered   

 

    สำนักงานฯ มีบริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด โดยทนายความมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ดำเนินการจดทะเบียนทุกขั้นตอนถูกต้องตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนด โดยคำหนักถึงความสะดวก รวดเร็ว เน้นคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม พร้อมให้คำปรึกษาฟรี

ข้อควรทราบในการจดทะเบียนธุรกิจ

1 แบบพิมพ์เอกสาร จะต้องกรอกข้อความในเอกสารโดยการพิมพ์เท่านั้น

2 บัตรประชาชนที่ใช้ประกอบการจดทะเบียน ต้องเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

3 การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน จะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง 

สำหรับการลงลายมือชื่อในประเทศไทย ได้ 2 วิธีคือ

3.1 ลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน

3.2 ลงลายมือชื่อต่อหน้าทนายความ ผู้เป็นสามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตสภา หรือ ผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนก็ได้

สำหรับการลงลายมือชื่อในต่างประเทศ ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานฑูตไทย หรือสถานกงศุลไทย หรือNotary Public

4 การรับรองสำเนาเอกสาร ผู้ขอจดทะเบียนต้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง 

5 การแก้ไขขีดฆ่าตกเติมในสาระสำคัญในคำขอจดทะเบียนอันเกี่ยวกับวัถุประสงค์ จำนวนทุน หุ้น สิ่งที่นำมาลงทุน จำนวนลงหุ้น ลายมือชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน ลายมือชื่อผู้เริ่มก่อการ วันที่จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนได้ทำความตกลงจัดทำรายการจดทะเบียน ซึ่งทำให้สาระสำคัญของรายการดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้เริ่มก่อการ ผู้ขอจดทะเบียน หรือผู้รับมอบอำนาจ ต้องลงชื่อกำกับการแก้ไข

6 ผู้เยาว์กับการจดทะเบียน ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 12 ปี เว้นแต่รับมรดก

7 นิติบุคคลต่างด้าว หมายถึง บุคคลต่างด้าวลงทุนหรือถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียน

8 การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน โดยหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้จัดการ

 

การจองชื่อ ได้ทำ 2 วิธี

1 โดยใช้แบบพิมพ์ที่นายทะเบียนกำหนด จองได้คราวละไม่เกิน 3 ชื่อ

2 ผ่าน Internet ที่ www.dbd.go.th

 

โดยมีระยะเวลาดำเนินการภายใน 1 วันทำการ และต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนอนุมัติ
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.