Company Logo

Contact Us

Notice

บริการด้านสัญญาฯและนิติกรรมต่างๆ

    รับจัดทำ ร่าง และตรวจสอบสัญญา นิติกรรมทุกประเภท โดยถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อใช้บังคับได้ หรือกรณีบอกเลิกสัญญา

เน้นบริการเข้าใจง่าย ปกป้องการถูกเอารัดเอาเปรียบ และเป็นธรรมต่อลูกค้า

 

สัญญาทางแพ่งทั่วไป

» สัญญาจอง

» สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือวางมัดจำ

» สัญญาซื้อขาย สินค้า เช่น วัสดุก่อสร้าง เสื้อผ้า อุปกรณ์รถยนต์ เป็นต้น

» สัญญาขายฝาก

» สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน ห้องพัก บ้าน คอนโดมิเนียม ตึกแถว พื้นที่ประกอบธุรกิจ ร้านอาหาร อาคารคลังสินค้า เป็นต้น

» สัญญาเช่าซื้ออาคารชุด

» สัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

» สัญญาจ้างเหมาต่อเติมอาคาร

» สัญญากู้ยืมเงิน

» สัญญาค้ำประกัน เช่น ค้ำประกันเงินกู้ ค้ำประกันบุคคล เป็นต้น

» หนังสือรับสภาพหนี้

» หนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice) 

» สัญญาประนีประนอมยอมความ 

» สัญญาจ้างทำของ เช่น รับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างการผลิต เป็นต้น

» สัญญาเช่าซื้อ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

» สัญญาให้ยืม

» สัญญาจำนอง

» สัญญาจำนำ 

» สัญญาให้ค่าบำเหน็จนายหน้า

» หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

» สัญญาหุ้นส่วนและบริษัท

» สัญญาร่วมทุน

» สัญญาจ้างนายหน้าซื้อที่ดิน

 

สัญญาทางคดีแรงงาน

» สัญญาจ้างแรงงาน

» สัญญากู้ยืมเพื่อสวัสดิการพนักงาน

» สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้่าทำงาน

 

สัญญาทางคดีครอบครัว

» บันทึกข้อตกลงการหย่า

» สัญญาก่อนสมรส

» สัญญาระหว่างสมรส (หนังสือทัณฑ์บน)

» หนังสือยินยอมคู่สมรส

» บันทึกรับรองการโสด / หม้าย

 

นิติกรรมอื่นๆ

» พินัยกรรม

» หนังสือบอกกล่าวบังคับจำนอง

» หนังสือมอบอำนาจ

» หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน

» หนังสือตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.