Company Logo

Contact Us

Notice

การขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ
หลักฐานประกอบคำขอ
1 สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข
2 สำเนาประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
3 สำเนาใบขับขี่รถส่วนบุคคล หรือตลอดชีพ พร้อมฉบับจริง
ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่หมดอายุ *** พร้อมฉบับจริง ***
4 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ******รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม ไม่มีภาพวิวหลังรูป
5 สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
6 ค่าธรรมเนียม 505 บาท
 
ขั้นตอนการดำเนินการ
1 ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2 ชำระค่าธรรมเนียม / จัดทำต้นขั้วใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่
 
หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้เตรียมหลักฐาน ดังนี้
1 ใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 
สถานที่ติดต่อ
ส่วนกลางติดต่อได้......ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5
ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ .......สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด
 
ที่มา กรมการขนส่งทางบกPowered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.