Company Logo

Contact Us

Notice

การขอเฉลี่ยทรัพย์

บุคคลผู้มีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์ ได้แก่

1 เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้น โดยจะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นศาลใดก็ตาม ทั้งชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ หรือชั้นฏีกา สำหรับเจ้าหนี้อื่นซึ่งมิได้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่อาจร้องขอเข้ามาเฉลี่ยทรัพย์ได้

2 เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร

 

ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ แยกพิจารณาได้ ดังนี้

ก. กรณียึดทรัพย์สิน

1 ต้องยื่นขอเฉลี่ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้มีการขายทอดตลาด

2 ต้องยื่นขอเฉลี่ยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่ได้มีการจำหน่ายทรัพย์สิน

 

ข. กรณีอายัดทรัพย์สิน

ต้องยื่นคำขอเฉลี่ยเสียก่อนสิ้นระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระหรือส่งมอบทรัพย์สินที่ได้อายัดได้

 

ค. กรณียึดเงิน

ต้องยื่นคำขอเฉลี่ยเสียก่อนสิ้น 14 วันนับแต่วันยึด

 

ศาลที่จะยื่นคำร้องขอเฉลี่ย

    ต้องยื่นต่อศาลที่ได้ออกหมายแจ้งคำบังคับ ซึ่งเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการยึดหรือายัดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ทั้งนี้เจ้าหนี้อื่นไม่อาจทำการยึดหรือายัดทรัพย์ของลูกหนี้ซ้ำซ้อนได้อันเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย และลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะยึดหรือายึด จึงจำเป็นต้องเข้ามาขอเฉลี่ยทรัพย์ยังศาลที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ทำพการยึดไว้ แต่สำหรับศาลที่ทำการแทนนั้น วึ่งได้ยึดหรืออายัดไว้นั้น ไม่มีอำนาจรับคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.