Company Logo

Contact Us

Notice

คดีนักท่องเที่ยว Tourist Case

    ปัจจุบันมีคดีเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดคดีพิพาท ทั้งคดีแพ่ง คดีผู้บริโภค และคดีอาญาที่นักท่องเที่ยวตกเป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือจำเลย ส่งผลทำให้ต้องเกิดการเยียวยาด้วยความเป็นธรรม ต่อเนื่องและรวดเร็ว

    นักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เดินทางจากท้องถิ่นที่อยู่โดยปกติของตนไปยังท้องที่อื่น เป็นการชั่วคราว ด้วยความสมัครใจ และด้วยวัตุประสงค์อันมิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ เช่น การพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาหาความรู้ การบันเทิง และการอื่นใด

 

คดีนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย

1 คดีแพ่งที่มีนักท่องเที่ยวเป็นคู่กรณี

2 คดีผู้บริโภคที่มีนักท่องเที่ยวเป็นคู่กรณี ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

3 คดีอาญาที่มีนักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือจำเลย

 

การดำเนินงานส่วนคดีนักท่องเที่ยว

คดีแพ่งและผู้บริโภค

1 จัดทำคำฟ้อง และคำร้องต่างๆ

2 ดูแลการนัดพิจารณา เพื่อให้คดีเข้าสู่การไกล่เกลี่ยในวันรุ่งขึ้นที่ศาลเปิดทำการหรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และสามารถดำเนินการต่อเนื่องไปจนเสร็จ รวมทั้งการสืบพยานนักท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า

3 ประสานงานกับผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผู้ถูกฟ้อง หรือผู้เกี่ยวข้องให้มาศาลโดยเร็ว

4 รับผิดชอบการส่งหมายเรียก และสำเนาคำฟ้องแก่ผู้ถูกฟ้อง และแจ้งวันนัดหรือคำสั่งศาลให้แก่นักท่องเที่ยว ผู้ถูกฟ้อง หรือผู้เกี่ยวข้อง ทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ อีเมล หรือช่องทาสื่อเทคโนโลยีอื่นๆ

5 ประสานงานกับล่ามหรือผู้ไกล่เกลี่ย

6 ให้ความช่วยเหลือกรณีนักท่องเที่ยวต้องการแต่งตั้นผู้แทนส่วนราชการเป็นผู้รับมอบอำนาจกรณีนักที่องเที่ยวต้องเดินทางกลับ

7 ประสานแจ้งผลคดีไปยังนักท่องเที่ยว หรือผู้แทนส่วนราชการเพื่อแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบ

 

คดีอาญา

1 กรณีนักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหาย และประสงค์จะร้องทุกข์ดำเนินคดี เจ้าพนักงานศาลจะแจ้งผูแทนกระทรวงท่องเที่ยวและก๊ฬา ดำเนินการช่วยเหลือ และร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และประสานงานกับพนักงานอัยการ เพื่อขอให้สืบพยานนักท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า รวมทั้งให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวในการตั้งแทนเป็นผู้รับมอบอำนาจ และแจ้งผลคดีให้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางกลับแล้ว

2 กรณีนักท่องเที่ยวเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย และมีความประสงค์จะแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงศุลถึงการถูกดำเนินคดี เจ้าพนักงานศาลจะประสานข้อมูลแจ้งไปยังผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อดำเนินการต่อไป

 

ขั้นการนำคดีเข้าสู่ศาล

1 รับเรื่องจากนักท่องเที่ยวโดยตรง

2 รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น ตำรวจท่องเที่ยว พนักงานสอบสวน เป็นต้น

3 รับเรื่องจากงานรับฟ้อง กรณีพบว่านักท่องเที่ยวตกเป็นจำเลยหรือผู้เสียหายในคดี
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.