Company Logo

Contact Us

Notice

คดีผิดสัญญาขายทรัพย์สินตามที่โฆษณา

    การซื้อขายทรัพย์สินตามคำพรรณนา คือ การที่ผู้ซื้อไม่ได้เห็นหรือตรวจตราทรัพย์สินที่ขายก่อน แต่ตกลงซื้อโดยเชื่อคำบรรยายถึงลักษณะและคุณภาพของทรัพย์สินนั้น ตามที่ผู้ขายแจ้งหรือบอกไว้ 

    หรือบางกรณีที่ผู้ซื้ออาจจะได้เห็นทรัพย์สินแล้ว แต่ยากแก่การตรวจตราถึงคุณภาพได้ เช่น กรณีการซื้อบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หรือที่ดินจัดสรร ซึ่งผู้ขายมักจะยังไม่ก่อสร้างบ้าน อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคตามที่โฆษณาไว้ได้ครบถ้วน ในขณะที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย

    หากสิ่งต่างๆเหล่านั้นผิดไปจากที่ได้โฆษณาไว้ผู้ขายตกเป็นผู้ผิดสัญญา

ตัวอย่างการพรรณนา เช่น ซื้อขายตามแคตตาล็อก แผ่นผับโฆษณา บอร์ดโฆษณา โบรชัวร์ หรือเว็ปไซต์ทางอินเตอร์เน็ต

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 503 ในการขายตามตัวอย่างนั้น ผู้ขายจำต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ตรงตามตัวอย่างในการขายตามคำพรรณนา ผู้ขายจำต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ตรงตามคำพรรณนา

มาตรา 504 ในข้อรับผิดเพื่อการส่งของไม่ตรงตามตัวอย่าง หรือไม่ตรงตามคำพรรณนานั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดปีหนึ่งนับแต่เวลาส่งมอบ

 

คำพิพากษาศาลฏีกา ที่น่าสนใจ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9157/2539

    การขายตามคำพรรณนาคือการขายที่ผู้ซื้อไม่ได้เห็นหรือตรวจตราทรัพย์สินที่ขาย แต่ตกลงซื้อโดยเชื่อถึงคำบรรยายถึงลักษณะรูปพรรณสัณฐานและคุณภาพของทรัพย์สินนั้นตามที่ผู้ขายบอกหรือบรรยายไว้และแม้บางกรณีผู้ซื้อจะได้เห็นทรัพย์สินนั้นแล้วแต่หากยากแก่การที่จะตรวจตราถึงคุณภาพได้และผู้ซื้อตกลงซื้อโดยอาศัยคำบรรยายของผู้ขายเป็นหลักก็เป็นการขายตามคำพรรณนาเช่นกัน จำเลยโฆษณาเสนอขายที่ดินในโครงการของจำเลยโดยมีหนังสือชี้ชวนและแผนผังแสดงที่ตั้งโครงการรวมทั้งการแบ่งแยกที่ดินแปลงย่อย โจทก์ตกลงซื้อที่ดินพิพาทเพราะเชื่อตามที่จำเลยได้โฆษณาไว้ เมื่อโจทก์และจำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจึงได้ระบุไว้ในสัญญาว่าที่ดินที่ซื้อขายกันนั้นปรากฏตามแผนผังที่ดินท้ายสัญญาที่ได้ทำเครื่องหมายไว้โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จึงถือได้ว่าเป็นการขายตามพรรณนา เมื่อต่อมาปรากฏว่าจำเลยได้เปลี่ยนแปลงแผนผังของโครงการโดยย้ายทางเข้าออกมาไว้ทางด้านตะวันออกทำให้อยู่ห่างจากที่ดินแปลงของโจทก์ถึง 1,200 เมตรย้ายศูนย์กีฬาและศูนย์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ ไปอยู่ห่างออกไปถึง 1,700 เมตร จึงไม่ตรงตามคำพรรณนา จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โจทก์ฟ้องให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากจำเลยผิดสัญญามิได้เป็นเรื่องที่จำเลยส่งมอบทรัพย์สินให้โจทก์ตรงตามสัญญา แต่เกิดชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินดังกล่าวจะนำอายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 474 มาใช้บังคับมิได้

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติมจากทนายความ

1 ประเภทคดีผู้บริโภค

2 อายุความ 1 ปีนับแต่วันส่งมอบ

3 คดีอยู่ในเขตอำนาจศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือศาลที่มูลคดีเกิด

 

                   

อัตราค่าบริการว่าความ คดีผิดสัญญาขายของตามพรรณนา      

                                         

 

ลำดับ

            

 

รูปแบบคดี

 

ราคา(บาท)

1  

        

 

ยื่นคำฟ้อง เรียกค่าเสียหาย

 

 

35,000 - 100,000

 

หมายเหตุ อัตรานี้เฉพาะคดีที่มีเขตอำนาจศาลอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน

 นอกเหนือจากนี้ เพิ่มค่าเดินทางกิโลเมตรละ 5 บาท
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.