Company Logo

Contact Us

Notice

คดีแชร์

แชร์ หมายความว่า การลงหุ้นเป็นจำนวนเงิน และตามวาระที่กำหนดและประมูลว่าจะให้ดอกเบี้ยเท่าไร ผู้ลงหุ้นที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุดจะได้รับเงินเดือนก่อนหมุนเวียนไปจนครบจำนวนผู้เล่น

 

การเล่นแชร์ หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ตั้งวงแชร์โดยผูกพันว่า สมาชิกวงแชร์แต่ละคนจะส่งเงินจำนวนเท่าๆ จำนวนเดียวกันหรือหลายจำนวนตามงวดที่กำหนด ที่จนรับภาระไว้ให้แก่นายวงหรือผู้รับผิดชอบรวมกัน เป็นเงินก้อนเพื่อส่งมอบแก่สมาชิกวงแชร์ ซึ่งได้รับเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่วงแชร์นั้นกำหนด

 

นายวงแชร์ /ผู้จัดการวงแชร์ / เท้าแชร์  หมายถึง บุคคลผู้จัดรวบรวมเงินแชร์ อีกทั้งมักจะเป็นผู้คิดริเริ่ม ผู้ก่อตั้งวงแชร์

 

ลูกวงแชร์ หมายถึง บุคคลผู้เป็นสมาชิกวงแชร์ มีหน้าที่ส่งชำระเงินแชร์ และมีสิทธิใชการประมูลเพียงครั้งเดียวต่อหุ้น

 

การประมูล / เปีย หมายถึง การใช้ราคาสูงสุดในการแข่งขันราคา

 

ดอกแชร์ ไม่อยู่ในบังคับแห่งคำว่า ดอกเบี้ย ตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา จึงสามารถจะให้ดอกแชร์สูงถึงเท่าใดก็ได้ สุดแท้แต่ความต้องการ

 

ปกติจำนวนผู้ร่วมเล่นวงแชร์ แต่ละวง จะมีอยู่ประมาณ 10 ถึง 30 คน

 

ตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ น่าสนใจ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 629/2486

    ตกลงเข้าหุ้นลงเงินเล่นแชร์เปียหวย แม้จำนวนเงินจะเกินกว่า 50 บาท ก็ไม่จำต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ เพราะกรณีไม่ใช่เป็นการกู้ยืมกัน

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2019/2515

    การเล่นแชร์ เป็นสัญญาชนิดหนึ่ง ผู้เล่นมีสิทธิเลิกสัญญาได้

    สัญญาแชร์เลิกกันเพราะวงแชร์เลิกล้มเสียก่อนที่จะมีการประมูลครั้งต่อไป ผู้เล่นแชร์ที่ยังไม่ได้ประมูล มีสิทธิฟ้องผู้เล่นอื่นซึ่งประมูลไปแล้วให้คืนเงินนั้นได้

 

ประเด็น อายุความฟ้องคดีแชร์ 5 ปี

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 284/2516

    การเล่นแชร์หาได้มีบทบัญญัติให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือไม่

    เมื่อมูลหนี้เป็นหนี้สินในเรื่องการเล่นแชร์ ซึ่งจะต้องผ่อนส่งทุนคืนเป็นงวดๆ ทุกเดือนสิทธิเรียกร้องส่งต้นเงินคืนเป็นงวดๆ อันมีกำหนดเวลาแน่นอนเช่นนี้ ต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 ซึ่งมีกำหนดอายุความเพียง 5 ปี

 

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ศ. 2534

มาตรา 6 ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ มีจำนวนวงแชร์รวมกันมากกว่า 3 วง

(2) มีจำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า 30 คน

(3) มีทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเป็นมูลค่ามากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

(4) นายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์นั้นได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น นอกจากสิทธิที่จะได้รับทุนกองกลางในการเข้าร่วมเล่นแชร์ในงวดหนึ่งงวดใดได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

    เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าผู้ที่สัญญาว่าจะใช้เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแทนนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ เป็นนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ด้วย

 

สำนักงานไม่รับว่าความคดีแชร์ บทความเพื่อเป็นความรู้เท่านั้น
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.